FR - NL - EN

Beschermt het milieu


De opdracht van Brussel-Energie bestaat erin energie te produceren op basis van uw niet-recycleerbaar huisvuil of gelijkgesteld afval. Het milieu respecteren, zelfs beschermen staat hierbij voorop.

Brussel-Energie is ultramodern : het voldoet aan de meest strikte milieunormen die worden opgelegd door de Europese Unie en het Brussels gewest.
Stacks Image 14416

Bruxelles-Energie protects the atmosphere


The gas rejected in the atmosphere essentially consists of nitrogen, oxygen, steam and C02. The gas expelled from the furnaces are literally washed. The pollutants are neutralized and eliminated. The level of NOx rejected is 3 times inferior to the norm set by the European Union. The emissions are analyzed daily. The odors are sucked into the furnaces where they are eliminated by the heat.

Optimaal afvalbeheer

Energievalorisatie op basis van niet-recycleerbaar huisvuil is een essentiële schakel in een milieuvriendelijk afvalbeheer. Bij Brussel-Energie stimuleren we actief de toepassing van de ladder van het "Ladder van Lansink" voor een optimaal afvalbeheer.

Stacks Image 2393

Niveau 1 : preventie


De eerste manier om het leefmilieu te sparen is door zo weinig mogelijk afval te produceren. Dit kan door slim te consumeren. Bijvoorbeeld, zijn producten ook kiezen op basis van de verpakking. Waarom 6 blikjes frisdrank kopen voor een kroostrijk gezin, als er 2l-flessen bestaan ? Zijn al die individuele verpakkingen wel nodig?

Meer informatie over afvalpreventie op de site van Leefmilieu Brussel.Niveau 2 : hergebruik


Veel voorwerpen zijn voor ons niet meer nuttig, maar misschien kunnen anderen ze wel gebruiken. Gooi uw boeken, kleding, speelgoed of andere voorwerpen niet weg. U kunt een familielid of vriend een plezier doen, verkoop ze op rommelmarketen, in fysieke of virtuele tweedehandswinkels of geef ze aan sociale-economiebedrijven. U kunt sommige voorwerpen ook zelf herstellen.


Niveau 3 : sortering & recyclage


Wanneer de oplossingen van preventie en hergebruik zijn uitgeput, zijn sortering en recyclage aan de orde. In het Brussels gewest aanvaarden de gewestelijke en gemeentelijke containerparken uw grofvuil; de meeste elementen ervan zijn recycleerbaar.

Ook uw PMD-verpakkingen, papier/karton en glas worden gesorteerd en gerecycleerd om er nieuwe voorwerpen van te maken.
En uw tuinafval wordt omgezet in compost.

Meer informatie op de site van Net Brussel, Recyclis en Brussel-Compost.


Niveau 4 : energievalorisatie door afvalverbranding


In deze etappe is Brussel-Energie aan de beurt. Als afvalproductie niet kon worden vermeden en het afval niet kan worden hergebruikt of gerecycleerd, kan het nog dienen als brandstof voor de productie van elektriciteit of warmte. Bij Brussel-Energie wordt er 493 700 ton niet-recycleerbaar huisvuil of gelijkgesteld afval gebruikt om elektriciteit te produceren, met de grootste zorg voor het milieu. De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit komt overeen met het jaarlijks verbruik van 65.000 Brusselse huishoudens. Bovendien worden de verschillende gerecupereerde materialen ook gevaloriseerd en gerecycleerd (bodemassen, vliegassen, schroot, zout, etc.).

De twee volgende etappes zijn niet van toepassing in het Brussels gewest.


Niveau 5 : verbranding zonder energievalorisatie


Some waste incinerators unfortunately do not produce energy, but this has become increasingly rare, as the environmental norms are increasingly stricter. This situation is clearly not that of the Brussels region where the non-recyclable waste are used to produce energy.


Niveau 6 : storting


Storting is de laatste schakel in de Ladder van het gezond verstand en moet koste wat kost worden vermeden. Inderdaad, naast de verontreiniging van de bodem en waterlopen, produceert storting ook veel methaan. Uitgestoten methaan is 25 maal schadelijker dan CO2 en draagt bij tot de opwarming van de aarde. In het Brussels gewest is er geen storting. Slechts 0,14% van het gerecupereerde materiaal uit het afval dat bij Brussel-Energie toekomt, wordt gestort. Het gaat om het slib dat overblijft na de behandeling van het waswater. Na stabilisatie wordt dit in speciaal hiertoe voorziene hermetische stortruimtes geplaatst.


Een groene verbrandingsinstallatie

Stacks Image 2397

Brussel-Energie beschermt de lucht


In de uitgestoten rookgassen zitten voornamelijk stikstof, zuurstof, waterdamp en C02. Inderdaad, de rookgassen van de ovens worden letterlijk ontstoft en gewassen. Polluenten worden geneutraliseerd en verwijderd. De hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide ligt 3 maal lager dan de Europese norm. De uitstoot wordt elke dag geanalyseerd. De geur van het afval wordt aangezogen in de ovens waar hij wordt afgebroken door de hitte.

Ontwikkeling van de uitstoot - September 2021


Tijdens het jaar wordt de uitstoot permanent gemeten om de luchtkwaliteit te garanderen. Hierna vindt u de grafieken van de dagelijkse metingen van de uitstoot in september 2021.
Stacks Image 18825
Stacks Image 18828
Stacks Image 18830
Stacks Image 18832
Stacks Image 18834
Stacks Image 18836
Stacks Image 18838
Stacks Image 18840
Stacks Image 2423

Brussel-Energie beschermt het water


Het water van de rookgaswassing wordt afgelaten en behandeld via twee interne installaties : de waterbehandeling en de verdamping-kristallisatie-installatie. Er wordt niets in het kanaal of de Zenne geloosd.

Stacks Image 2426

Brussel-Energie valoriseert de gerecupereerde materialen


De vliegassen, bodemassen, schroot en zout worden gerecupereerd en hergebruikt in verschillende industrieën. Zo wordt een uitputting van de natuurlijke grondstoffen vermeden.


Ontdek hier de werking van de verbrandingsinstallatie.

Een schone en hernieuwbare energie

Stacks Image 2432

Brussel-Energie produceert hernieuwbare energie (56%)


Energieproductie op basis van niet-recycleerbaar huisvuil biedt grote voordelen:
* vervanging van fossiele brandstoffen (kolen, petroleum, gas, etc.) tegen 56%
* stabiele en duurzame aanvoer van energie
* klimaatbescherming want geen methaanuitstoot van stortplaatsen
* gezondheidsbescherming want de bacteriën en andere bronnen van ziekten worden verbrand

Door uw afval als brandstof te gebruiken, worden de bronnen van fossiele energie minder uitgeput. De verbranding van huisvuil (3 ovens met 19t/h elk) produceert stoom die naar 3 turbines van Electrabel wordt gestuurd. Met deze stoom wordt elektriciteit geproduceerd dat het jaarlijkse verbruik van 65.000 huishoudens in Brussel kan dekken. Verder ligt er een project van warmtenetwerk ter studie. Voordelen hiervan zijn een betere valorisatie van de stoom en een beperktere CO2-uitstoot.